Kế hoạch

Tháng Mười Một 7, 2019 9:14 sáng
ĐẢNG ỦY XÃ MỸ THỊNH                                 CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌCSố 02  – KH/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMMỹ Thịnh, ngày 25 tháng 1 năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2019

 

* Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên do Điều lệ Đảng quy định;

Căn cứ vào kế hoạch của Đảng ủy và kế hoạch của UB KT ĐU xã Mỹ Thịnh;

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát của chi bộ nhà trường năm 2018 và tình hình thực tế của chi bộ đầu năm 2019.

 Chi bộ trường TH Mỹ Thịnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2019 cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

Kiểm tra, giám sát là việc làm cần thiết giúp cho các tổ chức đảng và đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước; đánh giá đúng những kết quả đạt được và nguyên nhân của nó, cũng như nhận rõ những khuyết điểm, thiếu sót và có biện pháp khắc phục. Đồng thời phát hiện những nhân tố mới, những hạn chế trong chủ trương, chính sách, Nghị quyết để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đon vị.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ đảng sẽ rút ra được những kinh nghiệm, những bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; biểu dương khen thưởng những đảng viên làm tốt, kiểm điểm phê bình những đảng viên làm chưa tốt…xây dựng và phát triển chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên trên cơ sở có sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy; phải xuất phát từ yêu cầu chính trị và công tác xây dựng đảng và phải được thực hiện theo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp theo quy định của điều lệ Đảng.

  1. Nội dung kiểm tra, giám sát trong năm 2019.
  2. Đặc điểm, tình hình chi bộ đầu năm 2019.

– Số lượng Đảng viên: 14/21= 66,7 % tổng số CB,GV,NV nhà trường.

– Đảng viên nữ: 12 = 85,7 % đảng viên.

– Nhìn chung các Đ/c Đảng viên đều là những đồng chí tiêu biểu trong hội đồng nhà trường. Phần lớn các đảng viên đảng ở độ chín về tuổi đời và tuổi nghề (chủ yếu là từ 30- 50 tuổi).

– Cấp ủy hiện tại có 3 Đ/c:

+ Đ/c Trần Nguyên An – Bí thư chi bộ

+ Đ/c Nguyễn Thị Tính – Phó bí thư chi bộ

+ Đ/c Phạm Thị Tình – Chi ủy viên

– Cấp ủy chi bộ đã thành lập Ủy ban kiểm tra của chi bộ gồm 3 đồng chí:

+ Đ/c Trần Nguyên An – Bí thư chi bộ- chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

+ Đ/c Nguyễn Thị Tính – Phó bí thư chi bộ – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

+ Đ/c Phạm Thị Tình – Chi ủy viên- Thành viên Ủy ban kiểm tra.

  1. Nội dung kiểm tra, giám sát năm 2019

Năm 2019, Cấp ủy- Ủy ban kiểm tra của chi bộ tập trung thực hiện kiểm tra, giám sát một số vấn đề cơ bản sau:

Kiểm tra, giám sát việc quản lý, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm học 2018- 2019; việc thực hiện các nội quy, quy định của cơ quan đặc biệt là về việc thực hiện các quy chế chuyên môn của nhà trường.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ; chống tham nhũng, lãng phí; sử dụng hợp lý các nguồn lực tài chính; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn đoàn kết nội bộ; công tác thu- nộp đảng phí của chi bộ.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  1. Kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể như sau:
  2. Quý I năm 2019:

Xây dựng và phổ biến kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ, duyệt kế hoạch với Đảng ủy xã.

Giám sát Đồng chí Nguyễn Thị Tính về công tác thu – nộp, quản lý và sử dụng đảng phí của Chi bộ năm 2018 và quý I năm 2019.

  1. Quý II năm 2019:

Giải quyết những vần đề còn tồn đọng trong quý I (nếu có).

Kiểm tra, giám sát việc quản lý, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của năm học 2018- 2019; việc thực hiện các nội quy, quy định của cơ quan đặc biệt là về việc thực hiện các quy chế chuyên môn của nhà trường.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phân công, đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường đối với đồng chí Phạm Thị Quỳnh – chủ tịch BCH Công đoàn .

  1. Quý III năm 2019:

Giải quyết những vần đề còn tồn đọng trong quý II (nếu có).

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, chống tham nhũng, lãng phí, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính để xây dựng và phát triển nhà trường, phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học.

Giám sát việc thực hiện những điều đảng viên không được làm đối với  đồng chí Trịnh Thị Mai Khánh – PHT phụ trách chuyên môn.

  1. Quý IV năm 2019:

Giải quyết những vần đề còn tồn đọng trong quý III (nếu có).

Kiểm tra, giám sát về việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm; công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          Kiểm tra đồng chí  Đặng Thị Thuận – về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

III. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của chi bộ, cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 đảm bảo chi tiết, cụ thể, khoa học và đúng trọng tâm.

Cấp ủy – Ủy ban kiểm tra của chi bộ sẽ duyệt kế hoạch với Đảng ủy xã và phổ biến rõ kế hoạch với toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Cấp ủy – Ủy ban kiểm tra của chi bộ sẽ thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra; sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát sẽ tổ chức họp thông báo kết quả, ghi nghị quyết, rút kinh nghiệm, tuyên dương và phê bình đến từng đồng chí đảng viên (nếu có); đồng thời chủ động bổ sung, điều chỉnh kế hoạch kịp thời (nếu cần).

Nâng cao trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong chi bộ nói chung, những đảng viên giữa vai trò lãnh đạo nói riêng trong việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát cũng như các kế hoạch khác của chi bộ; phấn đấu xây dựng chi bộ trường TH thực sự trở thành một chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

                                                                       Mỹ Thịnh, ngày 25 tháng 1 năm 2019

                                                                                             P.Bí thư Chi bộ