Trường tiểu học Mỹ Thịnh cho học sinh trải nghiệm thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và viện bảo tàng dân tộc học

Tháng Năm 13, 2018 4:26 chiều

Ngày 05/05/2018 Thầy cô và học sinh trường tiểu học Mỹ Thịnh đã được đi học tập và trải nghiệm thăm lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Bảo tàng dân tộc học ở thành phố Hà Nội
IMG20180505104125